Sjøarbeid Alcoa

Miljøprosjekt i regi av Alcoa i Mosjøen. Sjøentreprenøren bistår med sjøarbeider som inkluderer montering av midlertidig beskyttelsestiltak for sjøvannsinntak, mudring/planering (rene masser) til CDF (cellespunt) for deponering av ca 30.000 m3 forurensede sedimenter, miljømudring av Alcoa havn, tildekking med ulike materialer og erosjonssikring i både Alcoa og kommunal havn.

Kabelkryssing Oslofjord

Prosjekt i regi av byggherre Statnett. Sjøarbeid for klargjøring av ilandføring av el-kabler mellom Branntangen Nord - Solberg og Brenntagen Sør - Filtvet. Arbeidet består i sprengning, mudring, konstruksjonarbeider og deltakelse ved transport og løft av kulverter/betonglodd. Lekter som er benyttet er Mjø II med støttefartøy.

Utdyping Andenes vestre havn

Etablering av strandkantdeponi med geotekstil for 15.000 m3 forurensede sedimenter. Mudring og omlasting av forurensede masser. Boring og sprengning av ca 38.000 m3 til -4 og -6 LAT og mudring av rene og sprengte masser. Utfylling av havneområde til nytt industriområde. Arbeidet utføres av lekterne Mudrun og Caesar med støttefartøy.

Innseiling til Bergen – Færøyfluene

Farledstiltak, utdyping av Færøyfluene ned til -14,3 LAT. Boring og sprengning av ca 27.000 m3 fjell. Massene mudret opp, transportert og deponert på anvist dumpeområde ved Færøyfluene.

Hokstad Fergekai – Utdyping fergebås

Miljømudring med turbiditetsovervåking, ca 400 m3. Miljøfarlige løsmasser tatt på land, avvannet i avvanningsdepo og deretter kjørt til godkjent mottak på land. Det ble boret, sprengt og mudret ca 750 m3 til 7 meter i fergebås. Plastret opp ca 170 m2 skråninger under vann. Arbeid utført mellom fergeavganger.

Utdyping Kai 0 Skipavika

Utdyping ned til -10 LAT fremfor ny kai. Grunn og betaongarbeid i sjø ifm 5 søyler for ny kai.